Obchodné podmienky

Práva a povinnosti počas nakupovania na gravirez.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Ing. Jana Bednárová - GRAVIREZ., so sídlom Zapálenica 329, 053 23 Rudňany,

IČO: 54098254, DIČ: 1080408747 (ďalej len “gravirez”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je Ing. Jana Bednárová - GRAVIREZ, ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na internetovej stránke www.gravirez.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Dodávateľom sa rozumie súbor vydavateľstiev a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

V našom internetovom obchode si môžete výrobky objednať nasledovným spôsobom:

Pomocou internetu

  • cez webovú stránku: www.gravirez.sk

Ako zaplatiť

  • dobierkou pri dodaní tovaru
  • platbou na účet

Dôležité upozornenia

O odoslaní tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom informačného e-mailu, kde bude uvedené podacie číslo zásielky. Kupujúci si na základe tohto údaju môže preveriť doručenie zásielky (v prípade neoznámenia), alebo na internetovej stránke môže na základe tohto údaju sledovať pohyb svojej zásielky. V prípade neprevzatia objednaného tovaru a následného vrátenia zásielky si predávajúci vyhradzuje právo vyradenia zákazníka z databázy, čo znamená, že mu následne v budúcnosti nebudú vybavené žiadne ďalšie objednávky.AK sa nám tovar vráti späť máme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru ( poštové zaslaním tovaru späť ).

Ceny

V internetovom obchode sú uvedené ceny, ktoré platia pre našich zákazníkov Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe aktuálnych cien tovaru a práce. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné - bez DPH, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné len do vypredania zásob. 

Dodacie a platobné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.gravirez.sk prevádzkovateľa Ing. Jana Bednárová - GRAVIREZ, sa riadi nasledovným nákupným poriadkom a platnou legislatívou na území Slovenskej republiky. Dodávka tovaru do veľkoobchodu alebo zákazníkom, ktorí by zvažovali, resp. zamýšľali, prípadne realizovali jeho ďalší predaj, je vylúčená. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zákazníka z časti alebo celkom odmietnuť. Dodanie bude realizované iba na území Slovenskej republiky (ďalej len „oblasť dodania“).  Ak máme uvedené tovar skladom, vieme vám ho zaslať, ak nie odpovieme vám emailom, predbežný termín naskladnenia. Všetky produkty sú postupne dopĺňané nakoľko sú vyrábané. Objednaný tovar sme povinný vám doručiť najneskôr do 30 dní. Ak objednaný tovar nie je možné doručiť v lehote dáme vám vedieť predbežný termín doručenia alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru.  Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Objednávky sú vybavované priebežne každý pracovný deň.

Súhlas

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť tejto objednávky a potvrdzuje, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a to, že s nimi súhlasí. Potvrdenie o prijatí objednávky so všetkými údajmi dostane zákazník na ním uvedenú e-mailovú adresu.

Zasielanie tovaru

Tovar zasielame 2x do týždňa, závisí od množstva objednávok. Pokiaľ nebude možné niektorý objednaný tovar dodať (objednaný druh bude vypredaný, prestane sa vyrábať alebo dodávať na trh), je predávajúci povinný informovať zákazníka e-mailom.

Kontrola tovaru

Zákazníkom odporúčame pri prevzatí tovaru si tento dôkladne skontrolovať a v prípade jeho poškodenia zásielku neprebrať a s pracovníkom doručovateľskej služby spísať správu o poškodení (reklamáciu). Pokiaľ by dodaný tovar vykazoval zjavné vady, medzi ktoré patrí aj poškodenie spôsobené dopravou, reklamuje zákazník takéto vady ihneď voči predávajúcemu a pracovníkovi doručovateľskej služby, ktorá tovar dodáva. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, kedy ich zistil, inak jeho nárok z poškodenia tovaru zaniká. 

Záruka

Všetok tovar v internetovom obchode je štandardnej kvality. Predávajúci zákazníkom poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO,  je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Reklamácia

Tovar je možné reklamovať do 24 mesiacov od objednávky. Zákazník nemá právo tovar vrátiť, ak ho nemôže vrátiť v stave, v akom ho prevzal. K vrátenému tovaru je potrebné doložiť faktúru, resp. dodací list. Na základe tohto bude zákazníkovi vrátená príslušná suma, znížená o cenu poštovného a balného. Reklamácia sa vybavuje e-mailom a individuálne so zákazníkom. V prípade otázok môže zákazník zaslať mail na adresu gravirez.sk@gmail.com. Zákazník je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Reklamáciu nie je možné uznať v prípade, ak došlo k tovarovým a funkčným zmenám vlastnosti tovaru spôsobené prirodzeným opotrebením v priebehu záručnej doby (zažltnutie lepidla,odtieň moridla a pod.). Tiež reklamáciu nie je možné uznať v prípade, ak poškodenie je mechanické a spôsobené odretím, poškriabaním, odlomením alebo odlepením jeho častí alebo k poškodeniu alebo opotrebovaniu došlo v dôsledku nedodržiavania starostlivosti (neoprávnené ošetrenia, poškodenia vodou, potom, lakom a pod.). V hlavnom menu nájde kupujúci formulár na odstúpenie od zmluvy.

Dodanie tovaru

 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu vyúčtovanú zásadne len na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú dostane spolu s tovarom. O odoslaní tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom informačného e-mailu, kde bude uvedené podacie číslo zásielky. Kupujúci si na základe tohto údaju môže preveriť na príslušnej stránke doručenie zásielky (v prípade neoznámenia). V prípade neprevzatia objednaného tovaru a následného vrátenia zásielky si predávajúci vyhradzuje právo vyradenia zákazníka z databázy, čo znamená, že mu následne v budúcnosti nebudú vybavené žiadne ďalšie objednávky. AK sa nám tovar vráti späť máme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru ( poštové zaslaním tovaru späť ). Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kurier, Slovenská pošta). Predávajúci nezodpovedá ani ak kupujúci udal zlú adresu. 

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte gravirez.sk@gmail.com a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky)

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj produktov nedodávaných v ochrannom obale
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v e-mail, pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Ing. Jana Bednárová-Gravirez., Zapálenica 329, 053 23 Rudňany, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

 Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na gravirez.sk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.
Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spôsob Platby

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu vyúčtovanú zásadne len na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú dostane spolu s tovarom pri dobierke alebo platbou na bankový účet ( TATRA BANKA).

Ostatné informácie

Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.gravirez.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu osobných údajov. Osobné údaje slúžia len na vybavenie objednávok, vystavenie faktúr a poslanie tovaru. Osobné údaje sa neposkytujú tretím osobám, inštitúciám alebo organizáciám. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osôb, v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 a zákona č. 90/2005 Z.z.

Internetový obchod nie je platcom DPH.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.11.2021